ECOBAT


Bateria Slaný se podílela na vybudování systému zpětného odběru baterií a je společníkem firmy ECOBAT s.r.o., která rovnoměrně po celém území České republiky postupně vytváří sběrnou síť, kde jsou umístěny zelené boxy pro sběr použitých baterií. (foto boxu).

Tento systém řeší sběr a zpracování veškerých elektrických akumulátorů a galvanických článků a baterií bez ohledu na značku. Sebrané přenosné baterie jsou shromažďovány v centrálním skladu na okrese Kladno, prozatím ručně tříděny dle jejich elektrochemických vlastností. Baterie s obsahem rtuti (Hg) a stříbra (Ag) jsou zpracovávány v recyklačních zařízeních v ČR, NiCd a NiMH akumulátory jsou vyváženy do zahraničních zpracovatelských závodů a zbývající část je zneškodňována v souladu s českou legislativou.    www.ecobat.cz

Informace pro prodejce a spotřebitele:

Proč baterie do koše nepatří?

Použité baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně narušit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky (zejména tzv. těžké kovy), které mohou znečistit půdu nebo spodní a povrchové vody. Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví. Recyklací kovových látek obsažených v bateriích lze dosáhnout významných energetických a materiálových úspor primárních surovin.

 Kam s vybitými bateriemi

Použité a vybité baterie nebo akumulátory můžete bezplatně odevzdávat na mnoha místech, která jsou označena jako “místa zpětného odběru” organizace ECOBAT. Jsou to zejména prodejny elektrospotřebičů, supermarkety a hypermarkety, obchodní hobby centra, sběrné dvory nebo mobilní sběrny nebezpečných odpadů v městech a obcích. Seznam veřejně přístupných míst zpětného odběru najdete na úvodní stránce www.ecobat.cz.

Všechny odevzdané baterie jsou tříděny podle elektrochemických typů a předávány do recyklačních zařízení, kde jsou z nich složitými technologickými postupy získávány zejména kovy, jako např. olovo, nikl, zinek, mangan, kadmium, kobalt a další.

 Co znamená symbol přeškrtnuté popelnice ?

Tento symbol můžete najít přímo na bateriích, jejich obalech nebo na elektrozařízeních, která baterie nebo akumulátory obsahují. Tento symbol vyjadřuje, že baterie nepatří do odpadkového koše, popelnice ani kontejneru s komunálním odpadem. Vyhazování baterií do sběrných nádob určených pro komunální odpad nebo do volné přírody je přísně zakázáno.

POZOR
Vzhledem ke změnám ve zpětném odběru článků a baterií, které přinesl zákon č. 297/ 2009 Sb., Vás upozorňujeme na skutečnost, že nelze již dále odevzdávat  průmyslové otevřené dolévací NiCd a NiFe články a baterie v místě zpětného odběru v sídle společnosti Bateria Slaný CZ, s.r.o. a nelze zpětný odběr těchto článků a baterií realizovat ani prostřednictvím sdružení Ecobat, které pro společnost Bateria Slaný zpětný odběr přenosných komerčních článků a baterií zajišťuje.
V místě zpěného oděru v sídle společnosti Bateria Slaný CZ, s.r.o., nebo prostřednictvím sdružení Ecobat, lze i nadále odevzdávat v rámci zpětného odběru komerční přenosné články a baterie, například uzavřené přenosné NiCd a NiMH, Li-ion, Lipol a jiné akumulátory a také jakékoliv nenabíjecí články a baterie. Dále lze předávat na místo zpěného oděru v sídle společnosti Bateria Slaný CZ, s.r.o., nebo sdružení Ecobat  jakékoliv hermeticky uzavřené olověné akumulátory (AGM, GEL) a startovací automobilové dolévací olověné akumulátory.

V případě, že nejste výrobcem či dovozcem průmyslových otevřených NiCd / NiFe článků a baterií a Vaše společnost se setká se zákazníkem, který bude chtít nahradit dosluhující  průmyslové otevřené NiCd / NiFe články a baterie, doporučujeme Vám postupovat podle již zmíněného zákona č. 297/ 2009 Sb., § 31i odstavec 2., který hovoří o tom, že zbavit se těchto akumulátorů, které nepodléhají zpětnému odběru, je povinen konečný uživatel.
Konečný uživatel průmyslových otevřených NiCd / NiFe článků a baterií může dodržet zákon například ve spolupráci se společností Nimetal s.r.o. www.nimetal.eu, která je oprávněna průmyslové otevřené NiCd  a NiFe články a baterie převzít a dále s nimi nakládat.

TOPlist